از کوروش کبیر تا خامنەای اکبر، انتخابات و حماسە

به منظور گرم کردن تنور انتخابات و کشانیدن ساندیس خوران به صف عظیم و طویل های پخت نان، “دیوانخانه” با انتخابات همراهی می کند، تا بلکه بعدها نیز نامەهایی به رۆسا و به رهبر مدظلەالقالی از جانب دیوان ارسال شود. ………………………………………………………………….. توصیە قبل از مصرف: این مطلب حماسەی ملی- سیاسی انتخابات را قلقلک می دهد و با چاشنی های تلخ و خندایش آمیختە است، برای کسانی که مبتلا به سرطان تعصب.